Header image

www.mosrzstropkov.sk

line decor

  

Prezentujte svoje rybačky a úlovky – pošlite nám foto do galérie

line decor

 
 
 

www.pravda.sk  


 
 

Na tomto mieste prinášame stručný výťah základných pravidiel, ktorými je potrebné sa pri rybolove v príslušnom mesiaci riadiť.
Upozorňujeme, že nejde o všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy v oblasti rybárstva a ďalších právnych predpisov!
Súhrn predpisov nájdete v záložke
legislatíva...


V súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti rybárstva (zákon NR SR č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a vyhláška MŽPSR č. 381/2018 Z. z.), ktorá sa významne dotýka rybárskej praxe, ODPORÚČAME členom vo vlastnom záujme oboznámiť sa s obsahom týchto predpisov.


Pre zobrazenie pravidiel lovu rýb kliknite na konkrétny mesiac:


január  

február  

 marec   

apríl   

máj   

jún  

 júl   

august 

september

október 

november 

december

 


 

 

Pravidlá lovu kapra

1. Lovná miera kapra rybničného je 40 cm. Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac dva kusy kapra rybničného. Ak si loviaci ako prvého privlastní kapra, ktorého hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus kapra.
2. Upozorňujeme na povinnosť loviaceho pred začiatkom lovu zapísať do záznamu čitateľne, bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Čísla revírov MO SRZ Stropkov pre zápis do záznamu o úlovkoch: VN Stropkov 4 – 3840, VN Bokša I.  4 – 3240.  
3. Každý loviaci rybár pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.                                                               
4. Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každého uloveného kapra zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jeho privlastnení. Loviaci rybár je po privlastnení a zapísaní kapra povinný opätovne zaznačiť dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadku záznamu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu.
5. Ak loviaci rybu na mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Znečistenie miesta lovu je možným dôvodom na začatie disciplinárneho konania.

 

 


Pravidlá lovu dravých rýb v kaprových vodách

 

1. Loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti je zakázané od 15. marca do 31. mája.
2.  Zakázané je loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm.
3. Loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky je zakázané od 15. marca do 31. mája.
4. Pri love na prívlač nie je možné loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou.
5. Loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač je zakázané.
6. Loviaci pri love prívlačou udržiavajú medzi sebou vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 
7. Ako nástraha sa nesmie použiť ryba, ktorá nedosahuje najmenšiu lovnú mieru alebo podlieha individuálnej ochrane. 
8. Loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri je zakázané.
9. Ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť loviaci s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
10. Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac 

jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej.  Ak si loviaci ako prvú privlastní dravú rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus.

11. Každý loviaci rybár pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.
12. Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každého uloveného sumca, úhora, mieňa, zubáča a šťuku zapisuje loviaci do záznamu okamžite po privlastnení. Loviaci rybár je po privlastnení a zapísaní niektorej z týchto rýb povinný opätovne zaznačiť dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadku záznamu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu.
13. Lovné miery najznámejších dravých druhov rýb:
boleň dravý                    40 cm
šťuka severná               60 cm
úhor európsky               50 cm
sumec veľký                  70 cm
zubáč veľkoústy           50 cm
mieň sladkovodný        35 cm

 

 


 

 
 

 

 

 

 
 

 

NOVINKY

Prečítajte si aktuálne novinky z diania v MO

Harmonogram brigád na rok 2021

Oznam o predaji povolení na rok 2021

Výzva na dodržiavanie poriadku na VN Stropkov

Miestny rybársky poriadok

Odloženie konania Výročnej členskej schôdze

Výsledky pretekov v love rýb na udicu 11.5.2019

Oznam o začiatku sezóny na VN Stropkov a VN Bokša IZarybnenie revírov pstruhom dúhovým

Vyznamenanie SRZ "Čestný odznak I. stupňa za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve" pre Jozefa Gajdoša

Foto z VČS 2019

Komentár vyhlášky MŽP č. 381/2018 s grafickým znázornením

Výber zmien v novom zákone a vyhláške

Nový zákon o rybárstve a vyhláška 

Oznámenie o spracovaní osobných údajov


Zarybnenie VN Stropkov pstruhom dúhovýmZarybnenie Ondavy pstruhom

Pekné úlovky mieňov vo fotogalérii

Čistenie prívodnej šachty VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhomFoto zo zarybnenia 13.4.2016


Foto z VČS 2016

Foto z pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Foto v galérii

Zarybnenie VN Stropkov kaprom


Zarybnenie VN Stropkov pstruhomMomentky  z našich revírov


Preteky v love rýb na udicu 11.5.2013 - foto

Zarybnenie Ondavy pstruhom dúhovýmVideo - zvýšená Ondava 16.1.2013

Úlovky Zdenka Rybárskeho z Rio Ebro vo fotogalérii

Pozrite si ako nám ničia revíry

Zarybnenie Chotčianky lipňom

Úhyn na Ondave - 23.8.2012

Znehodnotenie toku Chotčianky - oznam a foto

Krásna šťuka Petra Obmaščíka a nové úlovky v galérii

Upozornenie - nežiaduci výskyt sumca na VN Stropkov

Foto - zarybnenie pstruh dúhový

Prvý jeseter v našej galérii

Výlov VN Bokša II.

 

Krásne úlovky hospodára Petra Čakloša z VN Orava

Koi kapor Janka Kovča

Mihuľa v prítoku rybníkaStropkovskí chlapci to na bolene vedia...

Vestníky Rady SRZ v sekcii legislatíva

Pravidlá rybolovu na všetky mesiace v roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by ferdoz 2010

Táto stránka je podporovaná firmou EVER s.r.o. Prešov - www.ever.sk

admin:  roman.kudic@gmail.com