Header image

www.mosrzstropkov.sk

line decor

  

Prezentujte svoje rybačky a úlovky – pošlite nám foto do galérie

line decor

 
 
 
 


 
 

Na tomto mieste prinášame stručný výťah základných pravidiel, ktorými je potrebné sa pri rybolove v príslušnom mesiaci riadiť.
Upozorňujeme, že nejde o všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy v oblasti rybárstva a ďalších právnych predpisov!
Súhrn predpisov nájdete v záložke
legislatíva...


Pravidlá rybolovu v mesiaci MÁJ

 

 

1.


Od 15. mája môžu členovia MO SRZ Stropkov na základe výnimky MŽP SR loviť na VN Stropkov a VN Bokša I. kapra rybničného a ostatné druhy rýb, ktoré nepodliehajú individuálnej ochrane.

 

Na VN Bokša II. je rybolov obmedzený.

   

Loviť je možné na Ondave, Chotčianke a prítokoch.

 

Na VN Domaša naďalej platí všeobecný zákaz lovu rýb, ktorý trvá do 31.5. (vrátane). 

         

2.

 

Denný čas lovu rýb v kaprových vodách v mesiaci máj:

 

od 4.00  do  24.00 hod.

 

3.

 

Pripomíname povinnosť osvetlenia miesta lovu rýb podľa platných predpisov.

 

Lovná miera kapra rybničného je 40 cm. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac dva kusy kapra rybničného. Ak si loviaci ako prvého privlastní kapra, ktorého hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus kapra.

 

Upozorňujeme na povinnosť loviaceho pred začatím lovu zapísať do záznamu o úlovkoch čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Čísla revírov MO SRZ Stropkov pre zápis do záznamu o úlovkoch: VN Stropkov 4 – 3840, VN Bokša I.  4 – 3240, Ondava 4 – 1680.

 

Každý loviaci rybár je povinný mať pri love meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

 

 

 

Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každého uloveného kapra zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jeho privlastnení. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.

 

Loviaci rybár je povinný zapísať dátum a revír do nového riadku v zázname o dochádzke a úlovkoch po privlastnení a zapísaní každej z rýb, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 185/2006 Z. z. § 14 ods. 2.

 

Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov. Znečistenie miesta lovu je možným dôvodom na začatie disciplinárneho konania.

 

Loviaci je povinný po skončení lovu rýb odstrániť akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania.

 

 

4.

 

Individuálna ochrana rýb v mesiaci máj:

 

lipeň tymianový, šťuka severná, hlavátka podunajská, kapor rybničný(na VN Stropkov a VN Bokša I. platí výnimka od 15.5.), boleň dravý, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, jalec maloústy, jalec tmavý, jeseter malý, lieň sliznatý, mrena škvrnitá, nosáľ sťahovavý, pleskáč siný, pleskáč tuponosý, pleskáč vysoký, podustva severná, mrena severná, sumec veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský a celoročne chránené druhy rýb a ostatných vodných organizmov.

  

Pre zobrazenie pravidiel v ďalších mesiacoch roka kliknite na konkrétny mesiac:

 

 

január   február    marec    apríl    máj    jún    júl    august    september   október    november  december

 


 

 

Pravidlá lovu kapra

1,    Lovná miera kapra rybničného je 40 cm. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac dva kusy kapra rybničného. Ak si loviaci ako prvého privlastní kapra, ktorého hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus kapra.

 

2,   Upozorňujeme na povinnosť loviaceho pred začatím lovu zapísať do záznamu o úlovkoch čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Čísla revírov MO SRZ Stropkov pre zápis do záznamu o úlovkoch: VN Stropkov 4 – 3840, VN Bokša I.  4 – 3240.  

 

3,    Každý loviaci rybár musí mať pri love meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

 

4,     Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každého uloveného kapra zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jeho privlastnení. Loviaci rybár je po privlastnení a zapísaní kapra povinný zapísať dátum a revír do nového riadku záznamu o dochádzke a úlovkoch. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.

 

5,     Ak loviaci rybu na mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov. Znečistenie miesta lovu je možným dôvodom na začatie disciplinárneho konania.

 

 


Pravidlá lovu dravých rýb

Pre sezónu lovu dravých rýb (od 16.6.) uvádzame dôležité skutočnosti potrebné k riadnemu výkonu rybárskeho práva:

 

1,     Loviť na rybku alebo prívlač je možné od 16. júna do 31. januára nasledujúceho roka.

 

2,     Pri love na prívlač nie je možné loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou.

 

3,     Loviaci pri love prívlačou udržiavajú medzi sebou vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

 

4,     Ako nástraha sa nesmie použiť ryba, ktorá nedosahuje najmenšiu lovnú mieru alebo podlieha individuálnej ochrane. Pri love rýb pomocou dvoj - alebo trojháčika je možné použiť len jeden nadväzec opatrený takýmto typom háčika.

 

5,    Pri love nástrahových rybiek pomocou čereňa je možné použiť len jeden čereň s plochou sieťoviny najviac 1m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 cm×1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.

 

6,     Lovné miery najznámejších dravých druhov rýb:

 

boleň dravý

40 cm

šťuka severná

60 cm

úhor európsky

45 cm

sumec veľký

70 cm

zubáč veľkoústy

50 cm

 

7,     Ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

 

8,     Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac dva kusy zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto dravých druhov rýb. Ak si loviaci ako prvú privlastní dravú rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus.

 

9,   Každý loviaci rybár musí mať pri love meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

 

10,  Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú šťuku severnú,  zubáča veľkoústeho a sumca veľkého zapisuje loviaci do záznamu okamžite po privlastnení ulovenej ryby. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.

 

 


Pravidlá lovu lososovitých rýb

Pre lov  lososovitých druhov rýb uvádzame nasledovné informácie:

 

Privlastnenie úlovkov pstruha dúhového, pstruha potočného a sivoňa potočného v revíri Ondava č. 4-1680 a prítoku Chotčianka je povolené od 16.4. kalendárneho roka.

 

Na VN Stropkov je privlastnenie úlovkov lososovitých druhov rýb možné po skončení všeobecného zákazu lovu rýb.

 

 

Najmenšia lovná miera lososovitých druhov rýb lovených v revíroch MO SRZ Stropkov:

 

pstruh dúhový                    25 cm

pstruh potočný                  25 cm

sivoň potočný                     25 cm 

 

Lipeň tymiánový je hájený do 31.5.

 

Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac štyri kusy lososovitých druhov rýb. Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú lososovitú rybu zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení.

 

Loviaci rybár je povinný zapísať dátum a revír do nového riadku záznamu o dochádzke a úlovkoch po privlastnení a zapísaní každej z rýb, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 185/2006 Z. z. § 14 ods. 2. (kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej a mreny severnej).

    

Pri love je potrebné dodržiavať najmenšiu lovnú mieru, počet privlastnených rýb a ostatné predpisy upravujúce lov rýb. V záujme ochrany rýb bude zintenzívnená činnosť rybárskej stráže a príslušníkov Policajného zboru SR na vodných plochách v obhospodarovaní MO SRZ Stropkov.

 

 

 
 

 

NOVINKY

Prečítajte si aktuálne novinky z diania v MO
Zarybnenie Ondavy pstruhom


Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Pekné úlovky mieňov vo fotogalérii

Čistenie prívodnej šachty VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhomDokumenty MO SRZ za rok 2016 po VČS 

Foto zo zarybnenia 13.4.2016


Foto z VČS 2016

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky - znenie schválené Radou SRZ

Foto z pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Výsledky pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Foto v galérii

Výzva na dodržiavanie poriadku na VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov kaprom


Zarybnenie VN Stropkov pstruhomMomentky  z našich revírov


Preteky v love rýb na udicu 11.5.2013 - foto

Zarybnenie Ondavy pstruhom dúhovým
Video - zvýšená Ondava 16.1.2013

Úlovky Zdenka Rybárskeho z Rio Ebro vo fotogalérii

Pozrite si ako nám ničia revíry

Zarybnenie Chotčianky lipňom

Úhyn na Ondave - 23.8.2012

Znehodnotenie toku Chotčianky - oznam a foto

Krásna šťuka Petra Obmaščíka a nové úlovky v galérii

Upozornenie - nežiaduci výskyt sumca na VN Stropkov

Foto - zarybnenie pstruh dúhový

Prvý jeseter v našej galérii

Výlov VN Bokša II.

 

Krásne úlovky hospodára Petra Čakloša z VN Orava

Koi kapor Janka Kovča

Mihuľa v prítoku rybníkaStropkovskí chlapci to na bolene vedia...

Vestníky Rady SRZ v sekcii legislatíva

Pravidlá rybolovu na všetky mesiace v roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by ferdoz 2010

Táto stránka je podporovaná firmou EVER s.r.o. Prešov - www.ever.sk

admin:  roman.kudic@gmail.com